Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro's)

   2021  2020 
        
BATEN       
Inkomsten uit beleggingen 417.791  286.595  
Waardewijzigingen beleggingen 2.864.465  630.100  
Schenkingen 9.170  -  
        
Totaal baten  3.291.426  916.695 
        
        
        
LASTEN       
Uitkeringen en donaties       
Uitkeringen oud redders 54.069  55.708  
Donaties 3.263.034  558.418  
        
Bank- en beheerkosten  77.869  66.545  
        
Administratie- en advieskosten  27.083  22.090  
        
Overige kosten  2.634  4.244  
        
Totaal lasten  3.424.689  704.588 
        
        
        
Saldo baten en lasten boekjaar  -133.263  212.107 
        
        
        
Verklaring accountant  2021  2020 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri