Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro's)

   2018  2017 
        
BATEN       
Inkomsten uit beleggingen 358.628  482.808  
Waardewijzigingen beleggingen - 977.296  646.323  
        
Totaal baten  - 618.668  1.129.131 
        
        
        
LASTEN       
Uitkeringen en donaties       
Uitkeringen oud redders 41.498  43.172  
Donaties 542.725  520.402  
        
Bank- en beheerkosten  62.968  66.054  
        
Administratie- en advieskosten  20.964  21.959  
        
Overige kosten  4.135  5.331  
        
Totaal lasten  672.290  656.918 
        
        
        
Saldo baten en lasten boekjaar  - 1.290.958  472.213 
        
        
        
Verklaring accountant  2018  2017 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri