Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro's)

   2020  2019 
        
BATEN       
Inkomsten uit beleggingen 286.595  628.994  
Waardewijzigingen beleggingen 630.100  2.318.369  
Schenkingen -  1.000  
        
Totaal baten  916.695  2.948.363 
        
        
        
LASTEN       
Uitkeringen en donaties       
Uitkeringen oud redders 55.708  38.535  
Donaties 558.418  554.869  
        
Bank- en beheerkosten  66.545  67.024  
        
Administratie- en advieskosten  22.090  22.906  
        
Overige kosten  1.827  4.244  
        
Totaal lasten  704.588  687.578 
        
        
        
Saldo baten en lasten boekjaar  212.107  2.260.785 
        
        
        
Verklaring accountant  2020  2019 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri