Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro's)

   2017  2016 
        
BATEN       
Inkomsten uit beleggingen 482.808  143.269  
Waardewijzigingen beleggingen 646.323  856.905  
        
Totaal baten  1.129.131  1.000.174 
        
        
        
LASTEN       
Uitkeringen en donaties       
Uitkeringen oud redders 43.172  47.689  
Donaties 520.402  520.107  
        
Bank- en beheerkosten  66.054  57.410  
        
Administratie- en advieskosten  21.959  18.998  
        
Overige kosten  5.331  2.734  
        
Totaal lasten  656.918  646.938 
        
        
        
Saldo baten en lasten boekjaar  472.213  405.931 
        
        
        
Verklaring accountant  2017  2016 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Deukelven 4
1963 SP Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri