Beleidsplan

Doelstelling

Het Dorus Rijkers Fonds werd opgericht op 9 april 1923. Op de statuten werd Koninklijke Bewilliging verleend bij Koninklijk Besluit van 17 oktober 1923, No. 83.

De statutaire doelstelling van het Dorus Rijkers Fonds luidt als volgt:

 1. a. aan behoeftige in Nederland wonende redder van schipbreukelingen, welke redders als schipper of deel der bemanning van de reddingsboten of particuliere vaartuigen reddingen verricht hebben op de Nederlandse kust (IJsselmeerkust inbegrepen);
  b. aan behoeftige in Nederland wondende weduwen van de sub a genoemde redders;
  c. aan behoeftige in Nederland wonende nagelaten betrekkingen van de sub a bedoelde redders, omgekomen bij redding van schipbreukelingen op de Nederlandse kust.
  d. aan in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve of het algemeen nut beogende instellingen met een maritieme achtergrond; en
  e. ten behoeve van de instandhouding van maritieme cultuurgoederen
 2. De stichting tracht haar doel mede te bereiken door samenwerking met andere organisaties of personen, die een soortgelijk doel beogen en dat door dezelfde of gelijksoortige middelen trachten te bereiken.
 3. De Raad van Beheer beslist over de wijze waarop ondersteuning wordt verleend. Ondersteuning kan telkens voor ten hoogste één (1) jaar worden toegekend. Niemand kan ooit enig recht op ondersteuning doen gelden.

In 1989 werd het doel van de Stichting uitgebreid met de doelstellingen als bedoeld in Art. 24 van de Successiewet en het verrichten van uitkeringen voor het behoud en de instandhouding van maritieme cultuurgoederen.

Per 1 januari 2008 heeft het Dorus Rijkers Fonds de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verworven.

Werkwijze

In het kader van het uitkeringsbeleid blijft de primaire doelstelling ondersteuning van het Nederlandse reddingwezen, bestaande uit uitkeringen aan oud-redders, voorzieningen ten behoeve van de overgangspensioenen van de KNRM en ondersteuning van de behoeften van Nederlandse reddingsorganisaties, zoals de aanschaf van reddingboten en ander materiëel. Daarnaast is er een verscheidenheid aan uitkeringen aan maritiem charitatieve instellingen en doelen. 

Reeds een aantal jaren is een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen de 6 grootste maritieme fondsen in Nederland:

 • Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers”, ‘s Gravenhage
 • Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, Rotterdam
 • Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Amsterdam
 • Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, Amsterdam
 • Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds, Amsterdam
 • Vereniging “De Prins Hendrik Stichting” sedert 1874, Amsterdam

De samenwerking is geformaliseerd middels een protocol, dat voorziet in een 2x jaarlijks voorzittersoverleg, onder wisselend voorzitterschap en met een eigen secretariaat. Doel van de samenwerking is het behoud van maritiem erfgoed en het financieren van gezamenlijke maritiem gerichte projecten, die door hun omvang voor één fonds te groot zouden zijn.
In dat kader konden door de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum ten behoeve van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam en door het Maritiem Museum in Rotterdam enkele unieke 17e eeuwse maritieme schilderijen worden aangekocht, die anders mogelijk voor Nederland verloren zouden zijn gegaan. Tevens werden aanzienlijke bijgedragen verleend voor de aankoop door het Maritiem Museum Rotterdam van een unieke collectie 17e eeuwse kaarten van de cartograaf Blaeu van het Corpus Christi College te Oxford. De fondsen stelden de middelen beschikbaar voor de restauratie van de globe-collectie van het Nederlands Scheepvaartmuseum en bekostigden een inventarisatie-onderzoek door de Koninklijke Bibliotheek naar de zogenaamde sailing-letters, bestaande uit door de Engelse Navy vanaf de 17e eeuw buitgemaakte documenten en brieven, die nog aanwezig bleken te zijn in de kelders van de British Admiralty. Voorts droegen de fondsen bij aan de viering van het De Ruyter Jaar in 2007. In het kader van een groot onderzoek werd door de fondsen een zoektocht gefinancierd naar de wrakposities van de in Wereldoorlog II verloren gegane Nederlandse onderzeeboten, zowel in de Noordzee als in Indische wateren. De zeemansgraven worden met rust gelaten, doch de vaststelling van de wrakposities dienen een historisch belang en verschaffen de nodige rust aan de nagelaten betrekkingen van de marinemensen, die daarbij zijn omgekomen.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri