Subsidie aanvraag

Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers” heeft als doel het gedachtengoed van de erflater en naamgever levend te houden. De stichting doet dit onder andere door subsidies te verlenen aan projecten welke passen binnen de doelstellingen van de stichting in de ruimste zin van het woord. De uitkeringen dienen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting. Er bestaat geen recht van derden op uitkeringen uit het fonds. Heeren Administrateuren en hun familieleden en verwanten van de erflater zijn uitgesloten van ondersteuning van de stichting.

Aanvragen met betrekking tot kunst en cultuur

Het betreft hier kleine grensverleggende (maritiem-) culturele en kunst projecten met grote impact of potentie voor de toekomst, waarbij de steun van het Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers” onontbeerlijk is voor de totstandkoming.

 

Individuele ondersteuning op het gebied van onderwijs en wetenschap
In een enkel geval wordt een kleine bijdrage verleend aan een wetenschappelijke studie of opleiding waarbij er altijd sprake moet zijn van een breder maatschappelijk belang dan dat van de aanvrager en waarbij er sprake is van bijdragen door derden.

 

Aanvragen met betrekking tot publicaties
Bij aanvragen voor het uitgeven van een publicatie dient altijd een calculatieformulier voor uitgevers te worden bijgevoegd. Het verdient de voorkeur publicaties digitaal uit te geven.

 

Aanvragen scouting verenigingen 

Deze kunnen via de Samenwerkende Maritieme Fondsen worden gedaan.

Ga naar  www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl


Indien u op basis van de doelstellingen van het fonds denkt in aanmerking komen voor een subsidie van de Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers” vul dan zo compleet mogelijk het onderstaande aanvraag formulier in.

PROCEDURE
U vult het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Eventuele bijlagen kunt uitsluitend als PDF bijvoegen.

Uw aanvraag wordt door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie. Indien de aanvraag niet volledig is wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. Uiteraard kunt u de aanvraag dan opnieuw indienen. Aanvragen die in behandeling worden genomen worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers”. Het bestuur vergadert in 2019 tweemaal.

Aanvragen 2019
Aanvragen voor de voorjaarsvergadering 2019 dienen voor 1 april 2019 op het secretariaat binnen te zijn.
U ontvangt uiterlijk 30 juni bericht over de besluitvorming.

Aanvragen die tussen 1 april en 1 oktober 2019 worden ontvangen worden najaar 2019 behandeld.
U ontvangt uiterlijk 1 december 2019 bericht over de besluitvorming.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SUBSIDIE

 • Het project waarvoor subsidie wordt gevraagd draagt bij aan de realisering van de doelen van de stichting
 • De subsidie word uitsluitend aangewend voor het in de aanvraag vermelde doel
 • Indien uit andere bronnen zoveel gelden ontvangen worden dat het benodigde bedrag wordt overschreden, zal op pro-rata basis vermindering van de subsidie plaatsvinden
 • Er is een einddatum bekend wanneer het project is afgerond
 • Bij de afronding van het project dient een afrekening te worden overgelegd
 • Indien het project op deze datum niet of niet helemaal is afgerond heeft het fonds het recht de bijdrage terug te vorderen.
 • Indien aanvraag betrekking heeft op een publicatie kunnen bewijsexemplaren voor het bestuur worden gevraagd
 • Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers” is verplicht aan de Belastingdienst door te geven dat aan u deze schenking wordt gedaan. De ontvanger van de subsidie is met uitsluiting van de stichting geheel verantwoordelijk voor eventueel in te houden sociale premies, loonbelasting of andere verschuldigde belastingen ten gevolge van deze schenking.
 • Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier down te loaden en ingevuld, als bijlage(pdf) via het aanvraagformulier mee te sturen.
 • Subsidies worden doorgaans na afronding of voltooiing van het project uitbetaald. In een enkel geval wordt een deel van de subsidie vooraf of tijdens overgemaakt.
 • Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze digitaal, via de website worden gedaan. Alle bijlagen dienen in PDF te worden mee gestuurd.


AANVRAAGFORMULIER
CALCULATIEFORMULIER VOOR UITGEVERS

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri